Přidejte se k nám a už vám nic neunikne ♥. Co všechno získáte "obyčejnou registrací"? 1. Uvidíte CELOU nabídku e-shopu. 2. Možnost nákupu vybraných produktů za VIP ceny. 3. Možnost pronakupovat se na věrnostní slevy ve výši až 5 %.

2. AMALTEIA HARMONY KLUB klubové výhody

Jednoduchá obchodní klubová pravidla věrnostního programu R.O.L.S.
AMALTEIA HARMONY KLUB (dále jen JOKP)
 
Příloha č. 1 - VĚRNOSTNÍ PROGRAM
 

I. Definice pojmů

Zákazník
Zákazníkem se rozumí každý, kdo využije nabídky Provozovatele a nakoupí si nabízené produkty buď na e-shopu Provozovatele nebo na klubových setkáních pořádaných Provozovatelem.
 
Zaregistrovaný zákazník
Zákazník, který si na e-shopu Provozovatele udělal běžnou zákaznickou registraci zdarma. Zaregistrovaný zákazník získává přístup ke zvýhodněným cenám některých výrobků, u kterých není možné kvůli obchodním podmínkám dodavatele veřejně uvádět akční ceny, vidí celou nabídku e-shopu (tzv. "podpultovky" = zboží, které kvůli obchodním podmínkám dodavatelů není možné mít veřejně v e-shopu). Postupně může  u vybraných výrobků získat věrnostní slevu až 5 % - viz tabulka č.1. Pokud Zaregistrovaný zákazník doporučí zákazníky a Členy klubu a teprve potom se rozhodne pro klubové členství, zůstanou již zaregistrovaní zákazníci a Členové klubu v jeho Klubovém týmu. (Žádný jiný věrnostní systém toto neumožňuje!)
 
Člen klubu
Členem klubu se stává zákazník/zaregistrovaný zákazník zakoupením libovolného Klubového balíčku a Klubové licence. Nabídka Klubových balíčků a licencí je aktualizovaná na e-shopu provozovatele. Klubové výhody jsou stejné pro všechny Členy klubu, bez ohledu na vybranou variantu Klubové licence a Klubového balíčku. Členství je aktivní nejpozději následující pracovní den po připsání celkové částky za zvolenou Klubovou licenci a kvalifikační objednávku na účet Provozovatele. Pokud si zákazník rozloží platbu na delší období (maximálně tři měsíce), je rozhodující datum poslední platby.
Člen klubu získává k výhodám Zaregistrovaného zákazníka vyšší věrnostní slevy (viz tabulka č. 1), možnost nákupu výrobků Produkt měsíce a možnost získat pravidelný pasivní příjem bez trvalých aktivit díky unikátnímu jednoduchému věrnostnímu klubovému programu R.O.L.S.
 
tabulka č. 1 - věrnostní slevy (nad rámec Klubové slevy 5 %)
Kumulovaný nákup (KN) = hodnota všech osobních objednávek za posledních 6 po sobě jdoucích měsíců
  • sleva se týká vybraných výrobků (cca 80 % výrobků z klubové nabídky)
  • pro každý výrobek je nastavená individuální maximální hranice slevy
  • konkrétní sleva je vidět jak v detailu výrobku, tak v rozpisu objednávky
 
KN od částky v Kč
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
zaregistrovaný zákazník
1 %
2 %
3 %
4 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
člen klubu
6 %
7 %
8 %
9 %
10 %
11 %
12 %
13 %
14 %
15 %
 
Klubový tým
Členové klubu a Zaregistrovaní zákazníci, kteří u Provozovatele nakupují produkty a služby na základě přímého doporučení stávajícím Členem klubu a jimi následně doporučenými dalšími Členy klubu a Zaregistrovanými zákazníky. Každý Člen klubu má právo doporučit neomezený počet Členů klubu a Zaregistrovaných zákazníků. Všichni Členové klubu a Zaregistrovaní zákazníci, kteří budou registrováni na základě přímého doporučení, jsou pro stávajícího Člena klubu jeho PRVNÍ GENERACÍ. Členové klubu a Zákazníci zaregistrovaní na základě doporučení této první generace jsou pro stávajícího člena jeho DRUHOU GENERACÍ atd. až do neomezené hloubky.
 
Aktivní generace
Aktivní generací se rozumí ti Členové klubu, kteří si v měsíci předcházejím rozhodnému období nakoupili zboží v celkové výši alespoň 2.440,- Kč. Podrobnosti jsou uvedeny v článku II, odstavec 2 této přílohy.
 
Měsíční obrat AMALTEIA HARMONY KLUBU
Příjem za všechny nákupy provedené na e-shopu www.amalteia.cz v rámci jednoho kalendářního měsíce a uhrazené do 15. dne následujícího měsíce. Do tohoto obratu se nezapočítávají produkty ve speciálním režimu, a to konkrétně Klubové licence, služby finančního poradenství, poštovné a jiné režijní platby od zákazníků, prodej produktů za provizi na e-shopech smluvních partnerů, klubové prodejní pomůcky (letáky apod.), doprodej výrobků za netto ceny (kategorie Slevy a doprodej).
 
KILČO - kredity za doporučení nového Člena klubu
 
GEN - generační kredity (podíl z obratu Klubového týmu)
Provozovatel vyplatí každý měsíc Členům klubu formou Kreditů 1 % z obratu jeho Klubového týmu, a to až do hloubky 5. aktivní generace (tzn. že odměny mohou přijít z neomezené hloubky).
 
RANKY - podíl z celkového měsíčního obratu AMALTEIA HARMONY KLUBU
Provozovatel každý měsíc rozdělí 3 % z obratu e-shopu formou Ranků mezi kvalifikované Členy klubu (viz tabulka č. 3). Rozlišují se celkem tři Ranky (Silver, Gold a Platinum), přičemž do každého z nich je umístěno množství kreditů odpovídající 1 % z měsíčního obratu e-shopu Provozovatele. Tyto kredity jsou následně alikvotně rozděleny mezi ty Členy klubu, kteří za daný měsíc splnili kvalifikační objem nákupů. Do kvalifikačního objemu nákupů se započítávají jak osobní nákupy Člena klubu, tak všechny nákupy uskutečněné členy jeho Klubového týmu    v daném kalendářním měsíci, a to z neomezené šířky i hloubky. Pro započítání do měsíčního obratu je rozhodující datum uzavření objednávky (nejpozději poslední kalendářní den v rozhodném měsíci, a to do 23.59 hod.) a odeslání platby na účet Provozovatele nejpozději třetí den v kalendářním měsíci následujícím za rozhodným měsícem.
 
Rozpis kreditů - měsíční vyúčtování
Provozovatel seznámí Člena klubu s výší získaných Kreditů formou Rozpisu kreditů za kvalifikační období (tj. jeden kalendářní měsíc) nejpozději 21. dne v zúčtovacím měsíci (následujícím po rozhodném kvalifikačním období). Tento Rozpis je odeslán Členům klubu elektronicky, a to na jejich aktuální e-mailovou adresu. Kredity jsou Členovi klubu připsány na jeho Klubový účet k 28. dni v zúčtovacím měsíci. Pokud Člen klubu požaduje převod Kreditů na peněžní prostředky a následně na bankovní účet, bude tento převod realizován 28. dne v zúčtovacím měsíci, případně v nejbližším pracovním dnu po tomto datu. Případné námitky proti Rozpisu kreditů musí Člen klubu vznést nejpozději do 3 dnů od jeho odeslání. Pozdější námitky nemají právní účinek. Výplaty v hotovosti nejsou právně možné.
 

II. Věrnostní klubový program R.O.L.S. (revoluční obchodní liniový systém)

1. KILČO - kredity za přímé doporučení nového Člena klubu
Provozovatel vyplatí stávajícímu Členovi klubu odměnu 100 kreditů za každé přímé doporučení nového Člena klubu bez ohledu na to, zda doporučení proběhlo přímo Členem klubu (affiliate link, osobní doporučení) nebo zprostředkovaně klubovým Produktovým specialistou. KILČO odměna z 1. generace není podmíněna kvalifikačním nákupem, pro výplatu KILČA z 2. a 3. generace je však potřeba mít podmínku kvalifikačního nákupu splněnou.
tabulka č. 1
Klubový balíček FREE BASIC BASIC+
1. generace 100 100 100
2. generace 50 50 50
3. generace 50 50 50
 
2. Generační kredity (GEN), kvalifikační nákup
Člen klubu získává nárok na GEN ve výši 1 % z nákupů členů svého Klubového týmu, a to až do hloubky 5. aktuálně aktivní generace. Jinak řečeno je z každého nákupu vyplaceno 5 x 1 % po doporučitelské linii pěti nejbližším kvalifikovaným Členům klubu. Pro přidělení těchto Generačních kreditů je nutné splnit podmínku kvalifikačního osobního nákupu ve výši 2.440,- Kč. Kvalifikační nákup musí proběhnout v kalendářním měsíci bezprostředně předcházejícím rozhodnému měsíci (např. nákup v lednu je kvalifikací pro GEN v únoru). Pro započítání do kvalifikace je rozhodující datum uzavření objednávky (nejpozději poslední kalendářní den v rozhodném měsíci, do 23.59 hod.) a odeslání platby na účet Provozovatele nejpozději třetí den v kalendářním měsíci následujícím za rozhodným měsícem. Rozhodující není výše jedné objednávky, ale součet hodnoty všech objednávek uskutečněných Členem klubu v rozhodném období. Platba může být uskutečněna všemi způsoby, které e-shop Provozovatele aktuálně umožňuje (převodem, na dobírku, Twisto Pay, Klubové kredity).
 
AMALTEIA HARMONY KLUB základní ustanovení
 
 
3. Ranky
Člen klubu získává podíl z Ranků formou alikvotního podílu ze všech ranků, pro které splnil kvalifikační podmínky stanovené v tabulce č. 2. Pro tuto odměnu není nutné mít splněnou kvalifikaci vlastním nákupem, rozhodující je celkový obrat Klubového týmu.
 
tabulka č. 2
rank kvalifikační obrat Klubového týmu včetně osobního nákupu
BRONZ   10.000,- Kč
SILVER 250.000,- Kč
GOLD 500.000,- Kč
 
RANKY - příklad výpočtu odměn, které vám žádný jiný e-shop nenabídne:
AMALTEIA HARMONY KLUB klubové výhody


4. Klubové balíčky, Klubové licence
Obsah a cena Klubových balíčků/Klubových licencí je aktuálně specifikována na e-shopu provozovatele. Zakoupením Klubového balíčku a licence je splněna kvalifikace na KILČO a GEN jak pro měsíc, ve kterém došlo k jeho zakoupení, tak pro měsíc bezprostředně následující (nákup v lednu je kvalifikací na únor a březen).
 
 
V Praze dne 10. srpna 2019